Vedtægter »

 

Vedtægter for ”De Gule Gavle” af 6. august 1986.

1.     Grundejerforeningens navn er: ”De Gule Gavle”.

 

2.     Grundejerforenings formål er at administrere de fælles foranstaltninger, der følger af de i deklarationen for området med matr.nr. 9an og senere matr. nr. 9bs, 9br, 9bq, 9bo og 9bt, tinglyst den 24.04. 1984, indeholdte bestemmelser om fælles fri-/opholdsarealer, hegning, vedligeholdelse af vej, sti, parkerings- og opholdsarealer, samt kloak ledninger og forsyningsledninger.

 

3.     Grundejerforeningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere og andelshavere af de af førnævnte deklaration omfattende ejendomme. Ejerne har pligt til at være medlemmer, og de er til enhver tid underkastet grundejerforeningens vedtægter.

 

Hvert medlem er efter generalforsamlingens beslutning herom forpligtet til at betale kontingent for hver boligenhed han ejer.

 

4.     Generalforsamlingen er øverste myndighed. Denne er kun beslutningsdygtig, såfremt der er repræsenteret 22 stemmer.

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, 2. onsdag i marts.

 

Generalforsamlingen indkaldes med 3 ugers varsel ved almindeligt brev til grundejerforeningens medlemmer og til revisor.

Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen. Forslag, der agtes stillet på generalforsamlingen skal fremgå af indkaldelsen og fremlægges.

 

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1.       Valg af dirigent

2.       Formandens beretning for det forløbne år og godkendelse heraf.

3.       Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.

4.   Godkendelse af budget og vedtagelse af kontingent for det kommende år

5.   Indkomne forslag

6.   Valg til bestyrelsen og 2 suppleanter

7.   Valg af formand

8.   Valg af revisor

9.   Eventuelt

 

Forslag fra medlemmer, der ønskes fremsat til afstemning udenfor den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Forslag fra medlemmer og regnskab samt budget for det kommende år udsendes til medlemmerne senest 7 dage inden samme.

5.     Bestyrelsen kan når som helst indkalde til ekstraordinær generalforsamling, ligesom en sådan kan besluttes på en ordinær generalforsamling.

 

Bestyrelsen har pligt til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling,når det kræves af medlemmer der tilsammen repræsenterer mindst 12 stemmer.

 

For den ekstraordinære generalforsamling gælder samme indkaldelsesregler som for den ordinære generalforsamling.

 

Emner optaget til ekstraordinær generalforsamling godkendes såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for.

 

6.     Hver boligenhed har to stemmer på generalforsamlingen. Møderet har ethvert medlem og dettes ægtefælle/samlever. Der kan mødes og stemmes ved fuldmagt.

 

Andelsbolig- eller ejerforeningens stemmeret kan ikke udøves af foreningen som sådan, men skal delegeres uigenkaldeligt til den enkelte andelshaver eller ejerlejlighedsejer.

 

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved 2/3 stemmeflertal, medmindre vedtægterne foreskriver noget andet.

 

Ved opførelse af carporte/garager eller lignende på foreningens parkeringsarealer, skal der foreligge 32 ja-stemmer.

 

7.     Grundejerforeningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, valgt for 2 år af gangen. 2 af de på den stiftende generalforsamling valgte medlemmer er dog kun valgt for perioden indtil 1. ordinære generalforsamling. Bestyrelsen kan genvælges.

Som medlem af bestyrelsen kan ikke vælges 2 personer fra samme husstand. Blandt bestyrelsens medlemmer vælger generalforsamlingen en formand. Bestyrelsen udpeger selv næstformanden og kassereren. Bestyrelsen træffer sine beslutningerved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslaget.

 

I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

 

Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommenes fælles anliggender, herunder betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringersom kombineret grundejerforsikring, renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang, sådanne foranstaltningerefter ejendommens karakter må anses påkrævende. Bestyrelsen fører forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de af ejerne afkrævede bidrag til fælles udgifter.

De på generalforsamlingen fastsatte bidrag afkræves hver måned med bagud virkende kraft, med mindre andet bestemmes på generalforsamlingen.

 

Grundejerforeningen tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, hvoraf det ene medlem skal være formanden eller kassereren.

 

8.     Grundejerforeningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Når det kræves af medlemmer der tilsammen repræsenterer mindst 22 stemmer skal revisoren være statsautoriseret.

 

Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

 

I forbindelse med sin revision skal revisor undersøge, om forretningsgangen er betryggende.

 

Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdningerog kan fordre enhver oplysning, som han finder af betydning for udførelsen af sit hverv.

 

Der føres en revisionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om revisionen af et årsregnskab skal revisor angive, hvorvidt han finder forretningsgangen betryggende.

 

Hver gang indførsel i revisionsprotokollen er sket, skal denne fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen skal med deres underskrift bekræfte, at de er gjort bekendt med indførelsen.

 

9.     Grundejerforeningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

 

10.  Udtræden af grundejerforeningen kan kun ske i forbindelse med salg af medlemmets ejendom og medlemmet har i tilfælde af udtræden intet krav på andel i grundejerforeningens formue.

 

Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor grundejerforeningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for evt. restancer overfor grundejerforeningen indtil den nye ejer evt. har berigtiget restancerne.

 

11.  Nærværende vedtægter kan kun ændres med samtykke fra Aalborg Kommune.

 

 

JS/da

 

Foranstående vedtægter godkendes herved.

 

Aalborg Kommune, magistratens 2. afdeling, den   1987

 

N. P. Kjærgaard Nielsen                       J. Speich

rådmand                                                  kontorchef

 


 

Rengøring af fællesområder »

 

Maj 2012 - hold øje med opslag i din postkasse.

 

Reparation af asfalt »


I den anden uge af november 2011, blev revnerne i asfalten på parkeringsanlæget repareret.
Bestyrelsen håber, at reparationen kan udsætte investering i en ny asfalt belægning på P-området.
______________________________________

Vintertid »

 

Husk - at alle beboere er ansvarlige for snerydning og saltning på fælles stier og ikke mindst på eget "fortov".
Sørg for, at renovations arbejderne og postarbejderne kan komme sikkert omkring i området.

 

YourCompanyName © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use

 

Juletræ 2009

 

De Gule Gavle,Skodsborgvej 57 A - 69 B, 9270 Klarup